Wpływ globalizacji na powstawanie kryzysów finansowych

Uważa się, że globalizacja rynków finansowych przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania, sprzyja wzrostowi gospodarczemu oraz ma wpływ na dywersyfikacje ryzyka międzynarodowych inwestycji. Z drugiej jednak strony wiele osób jest zdania, że globalizację należy uznać jako istotny czynnik mogący w przyszłości zwiększać ryzyko wystąpienia kryzysów finansowych. Przewidywania te oparte są procesach jakie w przeszłości miały miejsce w krajach takich jak Meksyk, Brazylia czy Korea, kiedy to gospodarki tych państw również musiały borykać się z dużymi trudnościami. Kryzysy w tych krajach nie wystąpiłyby pewnie w tak dużej skali, gdyby ich gospodarki nie były narażone na oddziaływanie globalnych rynków finansowych.

Wspólna cecha

Wspólną cechą, która występowała w dotkniętych kryzysem państwach okazała się wysoka podatność na wstrząsy przenoszone przez globalne rynki finansowe, wynikająca z nadmiernie sztywnego systemu kursu walutowego, słabości krajowych systemów finansowych, w tym głownie niedostatecznie efektywnego nadzoru nad instytucjami finansowymi. W praktyce okazało się, że wystąpienie choćby jednego z tych czynników wystarczy do pojawienia się problemów gospodarczych. Negatywne efekty kryzysu przyczyniają się do bankructw wielu przedsiębiorstw i banków, wzrostu bezrobocia oraz pogorszenia sytuacji budżetowej kraju.
Przed współczesną ekonomią stoją nowe wyzwania dotyczące przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania kryzysom finansowym, jakie pojawiły się w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Kryzysy te różnią się od znanych w przeszłości wieloma cechami, wśród których na czoło wysuwa się ich globalny charakter. Występujące wcześniej kryzysy dotyczyły gospodarek poszczególnych krajów, czasami tylko wykraczały poza ich granice i przyjmowały charakter kryzysów regionalnych. Obecne zawirowania finansowe obejmują coraz więcej krajów oraz wykraczają poza sferę finansów, zagrażając stabilności rozwoju gospodarczego. Pojawia się więc pytanie o wpływ stale pogłębiającej się globalizacji na występowanie kryzysów finansowych.

Podziel się ze znajomymi:
error