W skali makro i mikro, czyli słów kilka o dwóch obliczach ekonomii

W skali makro i mikro, czyli słów kilka o dwóch obliczach ekonomii

Odnosi się do procesów zachodzących w gospodarce, wyjaśnia mechanizmy rynkowe oraz tłumaczy zachowania konsumentów i producentów. Bez wątpienia jest nauką wartą poznania, dlatego przyjrzymy się bliżej, czym zajmuje się ekonomia.

Nauka o dobrach i usługach – od zarządzania gospodarstwem domowym do reguł rządzących rynkiem

Patrząc na genealogią terminu, jakim jest ekonomia, można dostrzec, że odnosi się on do domu. Pierwotnie bowiem ekonomia określała reguły obowiązujące w obrębie gospodarstwa domowego, mające przekładać się na efektywne kierowanie nim, czyli rozsądne gospodarowanie zasobami. Obecnie natomiast o ekonomii mówi się jako nauce społecznej, w zainteresowaniu której znajdują się procesy rynkowe opierające się o wymianę dóbr i usług.

Wyjaśnia zależności między popytem a podażą, tłumaczy, jak aktywność państwa w sferze gospodarki wpływa na tę materię, przedstawia wskaźniki obrazujące zarówno sytuację państwa, jak i konkretnej firmy. Ekonomia dostarcza cennych informacji o zjawiskach rynkowych, ale też podpowiada, opierając się o konkretne dane, w jaki sposób działać. Wyróżnia się dwa główne obszary ekonomii:

– makroekonomię

– mikroekonomię

Oba przedrostki wyraźnie sugerują, czego powyższe działy dotyczą.

Ekonomia w skali makro

Makroekonomia koncentruje się na gospodarce jako całości. Nierozerwalnie z tą dziedziną związane są takie zagadnienia jak Produkt Krajowy Brutto, inflacja, stopa bezrobocia, deficyt i dług publiczny czy podaż pieniądza. Owe wskaźniki obrazują sytuację gospodarczą kraju, a ich kształtowanie się ma wpływ na ogół społeczeństwa, co dobitnie pokazują ostatnie lata, gdy wskutek systematycznego i dynamicznego wzrostu cen ludność stopniowo ubożeje, kurczą się oszczędności, a wiele przedsiębiorstw wskutek drastycznych podwyżek kosztów prowadzenia działalności zmuszonych było zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie.

Ekonomia w odniesieniu do pojedynczego podmiotu

Przeciwieństwem makroekonomii jest mikroekonomia. Opisując, czym zajmuje się ekonomia, nie można pominąć sfery mikro, ponieważ tak jak szczegóły składają się na całość, tworząc dokładny obraz czegoś, tak sprawnie działające w warunkach rynkowych podmioty są fundamentem zdrowej gospodarki. Przedsiębiorstwa wytwarzają dobra i usługi, ponosząc przy tym koszty i oczekując w zamian zapłaty, aby nie tylko pokryć wspomniane koszty, ale przede wszystkim osiągnąć zysk. Konsumenci natomiast kierują się własnymi potrzebami.

Interes obu stron styka się na wykresie popytu i podaży, który ukazuje, że im wyższa cena jednostkowa, tym mniejsza skłonność nabywców do zakupu określonych dóbr. I odwrotnie. Ponadto ważnym aspektem makroekonomii jest możliwość analizowania kondycji podmiotu i stanu jego finansów, wykorzystując do tego bilans i wskaźniki typu rentowność, płynność bieżąca czy parametry dotyczące zadłużenia.