Wpływ globalizacji na powstawanie kryzysów finansowych

Wpływ globalizacji na powstawanie kryzysów finansowych

Uważa się, że globalizacja rynków finansowych przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania, sprzyja wzrostowi gospodarczemu oraz ma wpływ na dywersyfikacje ryzyka międzynarodowych inwestycji. Z drugiej jednak strony wiele osób jest zdania, że globalizację należy uznać jako istotny czynnik mogący w przyszłości zwiększać ryzyko wystąpienia kryzysów finansowych. Przewidywania te oparte są procesach jakie w przeszłości miały miejsce w krajach takich jak Meksyk, Brazylia czy Korea, kiedy to gospodarki tych państw również musiały borykać się z dużymi trudnościami. Kryzysy w tych krajach nie wystąpiłyby pewnie w tak dużej skali, gdyby ich gospodarki nie były narażone na oddziaływanie globalnych rynków finansowych.

Wspólna cecha

Wspólną cechą, która występowała w dotkniętych kryzysem państwach okazała się wysoka podatność na wstrząsy przenoszone przez globalne rynki finansowe, wynikająca z nadmiernie sztywnego systemu kursu walutowego, słabości krajowych systemów finansowych, w tym głownie niedostatecznie efektywnego nadzoru nad instytucjami finansowymi. W praktyce okazało się, że wystąpienie choćby jednego z tych czynników wystarczy do pojawienia się problemów gospodarczych. Negatywne efekty kryzysu przyczyniają się do bankructw wielu przedsiębiorstw i banków, wzrostu bezrobocia oraz pogorszenia sytuacji budżetowej kraju.
Przed współczesną ekonomią stoją nowe wyzwania dotyczące przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania kryzysom finansowym, jakie pojawiły się w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Kryzysy te różnią się od znanych w przeszłości wieloma cechami, wśród których na czoło wysuwa się ich globalny charakter. Występujące wcześniej kryzysy dotyczyły gospodarek poszczególnych krajów, czasami tylko wykraczały poza ich granice i przyjmowały charakter kryzysów regionalnych. Obecne zawirowania finansowe obejmują coraz więcej krajów oraz wykraczają poza sferę finansów, zagrażając stabilności rozwoju gospodarczego. Pojawia się więc pytanie o wpływ stale pogłębiającej się globalizacji na występowanie kryzysów finansowych.