Na czym polega kredyt konsumencki.

Na czym polega kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki jest rodzajem kredytu, który kredytodawca udziela konsumentowi, zajmującemu się prowadzeniem działalności gospodarczej. Cele kredytu konsumenckiego, nie mogą być związane z działalnością zawodową odbiorcy usługi i powinny mieć charakter prywatny.

W państwie polskim, tego rodzaju kredyty regulują przepisy ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, zgodnie z którą wymagania definicyjne kredytu konsumenckiego, pełnią następujące rodzaje umów:

  • umowy o pożyczkę,
  • kredyt bankowy,
  • umowa o odroczeniu spłaty świadczenia,
  • umowa z udziałem pośrednika,
  • kredyt odnawialny.

Zgodnie z ustawą obowiązującą od 18 grudnia 2011, kredyt konsumencki to taki kredyt, którego wysokość jest nie większa niż 255 550 PLN albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku kredytów powstałych na podstawie umowy o taki rodzaj dóbr jak mieszkanie, samochód, gotówka, limit na rachunku czy karta kredytowa. Ważne by jego cel miał przeznaczenie indywidualne i prywatne zastosowanie.

JAKIE RAMY I ZAŁOŻENIA POWINNA SPEŁNIAĆ UMOWA O KREDYCIE KONSUMENCKI?

Umowę o kredyt konsumencki, kredytodawca zawiera z kredytobiorcą z reguły na piśmie i musi być ona sformułowana w sposób dla konsumenta zrozumiały oraz brzmieć jednoznacznie. Przepisy przewidują również inną jej formę, taką jak np. pliki i dokumenty wykonane na komputerze. Niemniej, także one powinny zostać podpisane. Kredytobiorca, koniecznie musi posiadać jeden z egzemplarzy zawartej umowy o kredycie.

Co powinna umowa o kredyt konsumencki niezbędnie zawierać i określać? Na pewno dane kredytobiorcy oraz dane kredytodawcy. Czyli po zapoznaniu się z nią, powinno być jasne dla każdej osoby trzeciej, kim są strony umowy kredytu i jakie są ich dane. Kolejna rzecz, to określenie tego jakiego rodzaju kredytu dotyczy zawarte zobowiązanie oraz jaki obejmuje sobą okres czasu. Na piśmie powinna być także zamieszczona całkowita kwota kredytu, termin oraz przewidziany przez kredytodawcę, sposób jej spłaty.

Stopa oprocentowania, w przypadku kredytu konsumenckiego również powinna być znana kredytobiorcy, podobnie jak warunki, które mogą spowodować jej zmianę. Klient powinien mieć dostęp do indeksu i stopy referencyjnej, ze względu na pierwotną stopę oprocentowania kredytu. Jeśli umowa przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te należy podać ̨dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy. Kolejne ważne informacje to inne koszty kredytowe, takie jak dodatkowe opłaty, prowizje, marże i koszty usług.

To co zawiera umowa tego typu, w zasadzie uzależnione jest od tego jaki jest cel jej przeznaczenia. Niemniej im kompetentnej jest sporządzona tym zyskujemy większą pewność, że nic nie zostało w niej pominięte. Dlatego wydawać się nam może, że umowy tego typu są zbyt długie i mówią o wielu nie dotyczących nas szczegółach, jednak ich zakres treści, ma duże znaczenie z punktu widzenia prawa.