Pułapka dywidendowa – co to jest i dlaczego jest niebezpieczna?

Pułapka dywidendowa – co to jest i dlaczego jest niebezpieczna?

Spółki, które emitują akcje dywidendowe, okresowo wypłacają część zysku operacyjnego akcjonariuszom posiadającym ich papiery wartościowe. Aktywa o wysokim procencie wypłaty wzbudzają podejrzenia, ponieważ nie wykazują stabilności w czasie. W niniejszym przeglądzie omówiono koncepcję pułapki dywidendowej, zagrożenia dla inwestora, przydatność wskaźnika “Dividend Payout Ratio” oraz przykłady znanych pułapek z praktyki.

Jakie jest znaczenie tego terminu?

Pułapka dywidendowa to oferta akcji spółki wypłacającej dywidendę. Cechą charakterystyczną tego zabezpieczenia jest wysoki procent obiecanej wypłaty. W praktyce taka atrakcyjność dla inwestora nie jest w stanie utrzymać się przez dłuższy czas. Spółka emitująca charakteryzuje się:

  • dużym obciążeniem długiem;
  • niestabilnym wskaźnikiem wypłat;
  • różnego rodzaju problemami biznesowymi.

Posiadając ten papier wartościowy w portfelu inwestycyjnym, istnieje wysokie ryzyko, że dywidenda z niego w najbliższej przyszłości znacząco spadnie z powodu niemożności utrzymania poziomu ustalonego przez emitenta. Spadek ten ma negatywny wpływ na portfel posiadacza tego papieru wartościowego.

Jakie pułapki mogą czekać na inwestora?

Inwestorzy wpadają w pułapkę dywidendową w różnych okolicznościach. Aby zmniejszyć ryzyko natrafienia na akcje, których dywidendy są zawyżone, warto wcześniej przeanalizować zyski wybranych spółek za pomocą pewnych wskaźników, takich jak Dividend Payout Ratio. W praktyce, pułapki dywidendowe często występują w przypadku arystokratów dywidendowych, czyli spółek, które regularnie wypłacają i podwyższają dywidendy. Kupno akcji z tej grupy emitentów oznacza stabilność w otrzymywaniu dywidendy, ale jednocześnie istnieje ryzyko jej zmniejszenia z powodu osiągnięcia limitu.

Równie ryzykowne jest inwestowanie w akcje start-upów o wysokiej dywidendzie. Młode firmy starają się pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności i właśnie w tym celu ustalają wysokie marże. Jeśli emitent upadnie, inwestor straci pieniądze i poniesie stratę. Niezależnie od atrakcyjności papierów dywidendowych, eksperci zalecają stosowanie dywersyfikacji portfela, która może zapewnić pewną równowagę aktywów w ramach portfela.

Jak może pomóc wskaźnik współczynnika wypłaty dywidendy?

Wskaźnik wypłaty dywidendy to wskaźnik wypłaty dywidendy spółki. Wskaźnik odzwierciedla część wielkości zysku netto przeznaczoną do podziału wśród akcjonariuszy w formie dywidendy.

Wzór obliczeniowy:

  • DPR = DPS / EPS

gdzie:

  • DPS ( dywidendana akcję) – wysokość dywidendy;
  • EPS (z angielskiego. Earnings czyli zysk na akcję) – zysk na akcję.

Przykład

W 2021 roku przedsiębiorstwo X zarobiło 250 000 polskich złotych. Z tego zysku planuje się przeznaczyć 80 000 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Współczynnik wynosi 0,32 = 80 000 / 250 000.

Współczynnik wypłat jest obliczany w procentach. W związku z tym uzyskany wskaźnik jest mnożony przez 100. W rezultacie 32% całkowitego zysku wypracowanego przez spółki za okres sprawozdawczy jest odliczane od dywidend.

Wskaźnik Dividend Payout Ratio służy do testowania zdolności emitenta do utrzymania deklarowanego poziomu wypłaty dywidendy w przyszłości. Spółka przekraczająca 100% limitu wskaźnika wskazuje, że wypłaca dywidendę w wysokości ponad wypracowanego zysku. Uważa się to za sygnał o niezdolności przedsiębiorstwa do utrzymania tej wartości w przyszłości.